MILJÖPOLICY

Grundsynen inom PK-Antennteknik AB är, att all verksamhet skall bedrivas på ett miljövänligt sätt. Sparsamhet med ändliga resurser i alla led av vår verksamhet.

Ansvar
Vår verksamhet och insats skall styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Detta innebär att vårt miljöarbete skall karakteriseras av en helhetssyn. Vi tar fullt ansvar ur miljösynpunkt för de produkter vi säljer. Köp av våra produkter skall innebära ett bra miljöval för konsumenten. PK-Antennteknik AB marknadsför endast produkter som är säkra ur brand- och elsäkerhetssynpunkt samt fria från mekaniska och kemiska risker. Vår personal skall ha grundläggande kunskaper om miljöfrågor, för att förstå sambanden mellan tänkta aktiviteter och påverkan på miljön, i synnerhet inom det egna arbetsområdet.

Förpackningar 
PK-Antennteknik AB eftersträvar att endast använda miljömärkt papper för att inte bidra till utrotningen av regnskogar och för att stödja slutna tillverkningsprocesser utan kloranvändning och med minimal miljöpåverkan.

Distribution och transporter
Vid val av transportföretag är urvalskriterierna miljöanpassning och kapacitet att klara våra transportbehov. Endast transportföretag med dokumenterad och framsynt miljöprofil anlitas.

Återvinning 
PK-Antennteknik AB medverkar till ett både miljövänligt omhändertagande och en korrekt hantering av slutanvända produkter. Vårt sorterade avfall omhändertages av ett auktoriserat återvinningsföretag.
​​​​​​​
Miljöarbetet i framtiden 
PK-Antennteknik AB strävar efter att kontinuerligt förbättra miljöarbetet. Det sker genom att dels löpande utbilda personal i miljöfrågor, men framför allt genom att uppmuntra dem att ta initiativ inom miljöarbetet, att alltid väga in miljöaspekter och prioritera bra miljöalternativ i valsituationer där det är möjligt.

KONTAKTUPPGIFTER


Tel 054-53 47 01
E-post info@pkantennteknik.se

Besöksadress
Fjärrviksvägen 16 653 50 Karlstad

Postadress
Box 8029, 650 08 Karlstad

ORGANISATIONSNUMMER
556479-9228 innehar f-skattebevis